Skip to main content

Pedagogisch beleidsplan

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Tijdens de breng- en haalmomenten is er gelegenheid om informatie over uw kind uit te wisselen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het kind zich voelt als het gebracht wordt en of er bijzonderheden zijn. Bij het ophalen vertelt de groepsleiding over de activiteiten van die dag, de slaaptijden, het eetgedrag en eventuele bijzonderheden. Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd door middel van een kindvolgsysteem. Deze observaties worden besproken tijdens de oudergesprekken.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Kids WonderWorld Dribbel staat beschreven wat de visie is en de uitgangspunten zijn met betrekking tot de ontwikkeling en begeleiding van het kind. De vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven staan hierbij centraal;

  • Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties
  • Het bevorderen van sociale competenties
  • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Het pedagogisch beleidsplan vormt samen met het Huishoudelijk reglement de basis voor de pedagogische werkwijze op alle locaties. Een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen. Het Huishoudelijk reglement ontvangt elke ouder bij inschrijving. Tevens is het pedagogisch beleidsplan zichtbaar in de mappen in de centrale hal.