Skip to main content

Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken, studeren of een traject via de gemeente volgen en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.

U kunt kinderopvangtoeslag  krijgen voor de uren die u werkt. U moet daarbij uitgaan van de ouder die de minste uren per week werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig uw gewerkte uren met 140%.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig uw gewerkte uren met 70%.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Per kind krijgt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Kijk wat uw situatie is en voor hoeveel uur u per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Maximumuurtarief

De Belastingdienst vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het eerste kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie het 1e kind is.

Bijdrage van de gemeente

Betaalt de gemeente mee aan de opvang? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U krijgt alleen toeslag voor de uren die u zélf betaalt.

Eigen bijdrage

U betaalt altijd een deel van de opvangkosten zelf. Doet u dat niet? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden en moet u de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen, ook als de Belastingdienst de toeslag aan de kinderopvanginstelling heeft overgemaakt.

Heeft u behoefte aan meer informatie hieromtrent? Wij verwijzen u graag naar de website van de belastingdienst.